OBAVEŠTENJE O USLOVIMA PRODAJE NA DALJINU

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Opšte uslove kupovine pre korišćenja web stranice https://elektrika.rs u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu. Korišćenjem internet stranice elektrika.rs zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Opštim uslovima kupovine, te da ste sa istim saglasni.

Opšte odredbe
Prodavac ovim Uslovima korišćenja utvrđuje odnose između Posetioca stranica, Kupaca i Prodavaca, pa u odnosu na uslove i način naručivanja proizvoda, cene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povraćaja i dostave, zaštite ličnih podataka i druga pitanja vezana za korišćenje internet stranice elektrika.rs i online kupovine.

Pojmovi
• Prodavac: TRGOVINA MATEJIĆ d.o.o., Birčaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija, upisano u APR pod brojem MB: 20236230, PIB: 104765165, Žiro račun: 160-268871-18 kod Banca Intesa A.D. Beograd. Reklamacije i informacije možete podneti telefonom 037/447 -170 ili e-mailom na e-poverenik@matejic.rs.

• elektrika.rs: Internet stranica u vlasništvu Prodavca;
• Kupac: osoba koja putem sredstava elektronske komunikacije registruje svoje lične podatke i naruči / plati barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici elektrika.rs;
• Posetilac internet stranice: osoba koja putem sredstava elektronske komunikacije pristupi na elektrika.rs, te bez da se registruje, slobodno razgleda istaknutu ponudu proizvoda;
• Korisnici: Kupci i Posetioci stranica zajedno, koji su dobili mogućnost korišćenja servisa sa ili bez nadokanade;
• Korišćenje elektrika.rs: pristup stranici elektrika.rs radi dobijanja informacija o sadržaju iste, ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet trgovine;
• Online kupovina: ostvarivanje kupovine proizvoda putem elektrika.rs;
• Maloprodajna cena: cena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u dinarima sa izraženim PDV-om. Osnovna obeležja robe su istaknuta u detaljnom pregledu artikla, kao i prodajna cena. Prikazana je prodajna cena koju naplaćuje Trgovina Matejić doo za koštanje poručenog artikla.
• Prihvaćena ponuda: ponuda po kojoj je potvrđena kupovina u korpi;
• Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na elektrika.rs, a koje je moguće kupiti putem online kupovine;
• Sadržaj uključuje: sve informacije sa web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način, sadržaj svakog e-maila kojeg Prodavac šalje Korisnicima, informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavaca u određenom razdoblju, informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primenjuje treća strana s kojom Prodavac ima sklopljene ugovore, u određenom periodu, podaci o Prodavcu.
• Usluga: usluga elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim delovima Stranice, u smislu pružanja mogućnosti Korisnicima da ugovaraju proizvode i/ili usluge koristeći isključivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu;
• Dostava robe: Ukoliko vaš račun iznosi manje od 5.000 din (za kompletnu 1 potvrđenu e-korpu) pored cene artikla imate i troškove dostave. Kurirsku službu za dostavu možete izabrati i poslati vi. U slučaju da ne odaberete i pošaljete kurirsku službu Prodavac će poslati robu sa kurirskom službom sa kojom imamo potpisan Ugovor. Obračun troškova dostave je istaknut u okviru korpe gde u tabeli možete videti troškove dostave u odnosu na veličini/težinu paketa. Zaposleni kod Prodavca će prilikom telefonske potrvde porudžbine saopštiti usmeno kupcu koliko će iznositi troškove dostave. Ukoliko vaš račun iznosi iznad 3.500 Din troškovi dostave idu na račun Prodavca. Plaćanje je moguće izvršiti platnom karticom ili plaćanje pouzećem. Ukoliko želite da platite preko računa potrebno je da to naznačite prilikom slanja porudžbenice u detaljima plaćanja ili u okviru posebnih napomena. Ukoliko plaćate pouzećem, dolaskom kurirske službe plaćate navedeni iznos u gotovini.
• Provera porudžbine pre dostave robe: U roku od 1 radnog dana od slanja porudžbine, pozvaće vas predstavnik prodavca kako bi potvrdio porudžbinu i saopštio troškove dostave. U roku od 2 radna dana biće Vam poslata poručena roba.
• Tarifiranje: Na komunikaciju sa „Trgovinom Matejić“ doo, bila ona telefonska ili poštanska, primenjuje se standardna tarifa.
• Transakcija: uplata ili povraćaj iznosa uplate nakon što je Prodavac prodao proizvod/uslugu Korisniku, korišćenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavac prihvata, bankovnim transferom, ili na neku treći način dozvoljen od strane Prodavaca bez obzira na način isporuke. Značenje izraza navedenih u ovim Uslovima korišćenja (reči u jednini uključuju množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).

Član 1.
Uvod i predmet ugovora. Ovaj ugovor definiše prava, obaveze, odnos ugovornih strana, polisu privatnosti kao i način sklapanja ovog ugovora između ugovornih strana, a po pitanju korišćenja servisa "Elektrika" od strane Korisnika.

Član 2.
Ugovor se sklapa između Prodavca i Kupca/Korisnika (fizičkog lica) na neograničeno trajanje. Kupac se neće naplatiti upotreba servisa "Elektrika". Ugovor se zaključuje putem Internet sajta www.elektrika.rs. Kupac se slaže da je pročitao ovaj Ugovor označavanjem prilikom registracije, da je sa istim upoznat i da se slaže sa Uslovima korišćenja. Nakon aktiviranja Korisničkog naloga, Ugovor se smatra sklopljenim i Kupac postaje Korisnik servisa.
Ukoliko Korisnik dobije na privremeno ili probno korišćenje korisnički nalog od strane prodajnog osoblja Provajdera, a u okviru marketing kampanje ili druge prodajne aktivnosti u kojoj Korisnik ne obavlja registraciju na sajtu samostalno, ugovor će se smatrati sklopljenim nakon što korisnik prvi put pristupi servisu "Elektrika" u probnom periodu.

Član 3.
Prodavac se obavezuje da sve podatke Korisnika, uključujući lične i poslovne podatke, podatke o poslovanju i naročito finansijske pokazatelje čuva u tajnosti, da se prema njima odnosi kao prema poslovnoj tajni i da ih ni u kom slučaju ne može pružiti na uvid, prodati ili na bilo koji drugi način omogućiti trećim licima pristup istima, osim ako isti nisu zatraženi od strane organa vlasti zvaničnim putem.
Izuzeto od stava jedan ovog člana su podaci koji su u vreme sklapanja ugovora ili nakon sklapanja ugovora postali javni i kao takvi postali dostupni na javnim servisima kao što su veb sajt APR, veb sajt NBS ili drugi javni servisi. Prodavac zadržava pravo da prikuplja statističke podatke nastale upotrebom servisa od strane Korisnika isključivo za potrebe unapređenja servisa. Statistički podaci ne obuhvataju konkretne poslovne podatke kao što su podaci o klijentima Korisnika i drugi podaci koji se mogu smatrati poslovnom tajnom. Svi prikupljeni statistički podaci će se čuvati i obrađivati isključivo anonimno. Prodavac nema pravo uvida u konkretne poslovne podatke Korisnika koji nastaju upotrebom Servisa, osim ukoliko to nije neophodno zarad rešavanja tehničkih problema i kvarova na samom Servisu, bilo da su prijavljeni od strane korisnika ili uočeni od strane tehničkog osoblja Prodavca.

Član 4.
Korisnik je dužan, kako bi nesmetano koristio servis, da obezbedi sve tehničke preduslove za korišćenje web servisa "Elektrika" i to: računar, internet konekciju i adekvatan Internet pregledač. Korisnik se obavezuje da servis koristi u skladu sa aktuelnim propisima i zakonima Republike Srbije te da se suzdržava od svih nelegalnih aktivnosti. Takođe, ukoliko naiđe na problem da o istom obavesti Prodavca i traži njegovo rešenje. Takođe, suzdržava se od širenja negativnih glasina i komentara o samom servisu i Prodavca koja nisu utemeljena na realnom stanju stvari, naročito ako pre toga nije pokušao da isti problem reši u direktnoj komunikaciji sa Prodavcem.

Član 5.
U slučaju da Korisnik servisa pokušava da izvrši neku ilegalnu radnju, u smislu radnji kriminalnog karaktera, kako prema Prodavcu tako i prema drugim Korisnicima servisa, ne ovlašćeno pristupa podacima Prodavca ili drugih Korisnika, ne koristi servis u skladu sa njegovom namenom, ometa druge korisnike u radu i slično – Prodavac zadržava pravo da privremeno ili trajno onemogući Korisniku pristup servisu "Elektrika", podnese tužbu protiv Korisnika, raskine ovaj Ugovor jednostrano i zahteva nadoknadu štete u punom iznosu.

Član 6.
Prodavac zadržava pravo da bez prethodne saglasnosti Korisnika izvrši promenu sadržine ovog Ugovora. Korisnik ne može preneti ovaj Ugovor na drugo pravno/fizičko lice bez prethodne najave i pismene saglasnosti Prodavca. Prodavac može preneti ovaj Ugovor na drugo pravno lice, bez prethodne saglasnosti Korisnika.

Član 7.
Ovaj Ugovor može se raskinuti u slučaju više sile, kao i u slučaju promenjenih okolnosti na koje strane ne mogu uticati, a koje bitno otežavaju izvršenje njihovih obaveza. Kao okolnosti koje predstavljaju višu silu i koje kao takve onemogućavaju izvršenje obaveze ugovornih strana, smatraju se naročito: promene zakonskih propisa, rat, građanski rat, elementarne nepogode, generalni štrajk, epidemije širih razmera, prirodne katastrofe i ostale okolnosti koje su van uticaja i kontrole ugovornih strana, a koje kao takve sprečavaju izvršenje ugovornih obaveza. U slučaju nastupanja okolnosti koje predstavljaju višu silu, strana koja je pogođena višom silom neodložno će obavestiti drugu stranu da je u nemogućnosti da izvršava svoje obaveze. Ukoliko ugovorne strane utvrde da je usled okolnosti koje predstavljaju višu silu trajno onemogućeno izvršenje ugovornih obaveze, ugovorne strane će raskinuti ovaj Ugovor. Ukoliko ugovorne strane utvrde da se obaveze mogu izvršiti, ali uz znatnu štetu koju trpi jedna ili obe ugovorne strane, zajednički će doneti odluku da izmene odredbe Ugovora. Ukoliko se ugovorne strane ne mogu složiti oko okolnosti koje predstavljaju višu silu, ili ukoliko ne mogu postići saglasnost u smislu odredbi prethodnog stava, primeniće se odredbe Ugovora o načinu rešavanja sporova. U slučaju raskida ugovora po osnovu više sile ili otežanih okolnosti, svaka strana zadržava koristi koje je dobila po ovom Ugovoru. Ugovorna strana koja je u docnji i koja je pala u docnju pre nastupa okolnosti koje predstavljaju višu silu, ne može se pozivati na višu silu, niti na otežane okolnosti koje sprečavaju ili znatno otežavaju izvršenje obaveza.

Član 8.
Kao Korisnik imate pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Pravo na jednostrani raskid ugovora možete ostvariti u roku od 14 dana od dana prijema robe. Pravo ostvarujete tako što ćete obavestiti prodavca o nastojanju odustanka od ugovora, telefonom, mailom ili poštom. Obaveštenje mora da sadrži obrazac o odustanku od ugovora, koji možete skinuti sa našeg sajta. Nakon toga potrebno je kompletnu pošiljku sa pratećom dokumentacijom, ambalažom, uz fiskalni račun dostaviti nazad prodavcu. Troškovi povrata u ovom slučaju su na kupcu.

Prodavac se obavezuje da će u roku od 14 dana od prijema obrasca o odustanku izvršiti povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke. Prodavac zadržava pravo da ne vrati celokupan iznos kupcu ukoliko je uređaju umanjena vrednost kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Roba kod koje je primećen nedostatak ili nepravilnost u radu se vraća prodavcu. Kupac je potrebno da popuni reklamacioni list i da ga zajedno sa robom vrati prodavcu. Pored reklamacionog lista i uređaja potrebno je priložiti dokaz o kupovini (račun, slip). Ambalaža nije preduslov da bi ste ostvarili pravo reklamacije, ali je poželjno da se roba vraća u bezbednom pakovanju kako se ne bi oštetila prilikom transporta.

Roba kod koja je predmet reklamacije ili roba od koje želi da se odustane od kupovine vraća se nazad prodavcu. Prodavac ima rok od 8 dana od prijema robe da vas obavesti o stanju artikla, predlogu za rešavanje reklamacije i roku za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 30 dana.

Na osnovu nalaza ovlašćenih lica iz ovlašćenog servisa prodavac predlaže rešenje kupcu. U slučaju da je reklamacija opravdana, otklanjanje neosaobraznosti će biti na račun prodavca. Međutim, ukoliko je nesaobraznost postupila pod uticajem kupca ili vremenskih neprilika i prirodnih nepogoda, kupac će dobiti predlog za otklanjanje o trošku kupca.

Ukoliko je reklamirani uređaj vraćen u roku od 6 meseci od prodaje kupac ima pravo izbora između popravke, zamene ili povrata novca, ukoliko je u pitanju fabrički nedostatak.

Ukoliko se uređaj vraća treći put na popravku, u roku za saobraznost, kupac takođe ima pravo izbora između popravke, zamene i povrata novca, ukoliko je u pitanju bio fabrički nedostatak.

Kupac nema pravo izbora iz ovog člana ako je u nekom od prethodnih reklamacionih povrata odabrao popravku proizvoda, a da je u pitanju fabrički nedostatak. Kupac takođe nema pravo izbora ako je u jednom od prethodnih slučaja kvar prouzrokovan kupčevim korišćenjem i upotrebom.

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:
- Isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak,
- Isporuke robe prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane,
- Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom,
- da je kupio proizvod na rasprodaji,
- da je kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj ceni,
- da je promenio odluku o izboru atrikla.

Troškovi slanja reklamiranje robe prodavcu nazad idu na račun prodavca. Ukoliko je reklamacija opravdana, nakon servisa dostava će biti na račun prodavca. Ukoliko je reklamacija nastala delovanjem kupca, povrat kupcu će biti na njegov račun.

Član 9.
Prihvatanjem ovih Opštih uslova kupovine, korisnik odnosno kupac, izjavljuje da je upoznat i saglasan sa:
Opšti uslovi poslovanja;
Načini plaćanja i isporuke;
Sigurnost online kupovine;
Zaštita ličnih podatka;

Trgovina Matejić Doo ima potpisan ugovor sa kurirskom službom „D express“. Telefon za poziv kurira za preuzimanje robe je 011/331-33-33. U slučaju reklamacije potrebno je poslati robu „D expressom“.

Član 10.
Sva obaveštenja data na ovom sajtu u skladu sa članom 16, 28 i 29. Zakona o zaštiti potrošača data su u komercijalne svrhe. Zakonom o zaštiti potrošača prodavac je odogovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca prodavac je obavezan da izda garantni list dobavljača.
Prodavac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje i otklanjanje nesaobraznosti iste. Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Prodavca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu. Takođe, ovo pravo se gubi i u slučaju da kupac ili neovlašćeno lice otvara, prepravlja ili popravlja uređaj.

Član 11. 
Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove koji mogu nastati u tumačenju i izvršenju ovog ugovora ili u vezi sa izvršenjem ovog ugovora rešavaju mirnim putem. U slučaju da ugovorne strane spor ne mogu rešiti mirnim putem saglasne su da se spor poveri na rešavanje Privrednom sudu u Kraljevu.


Pravne informacije:
Odredbe ovih pravila dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila
i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka vrede zakonodavne odredbe.

Trgovina Matejić d.o.o. može ova pravila promeniti u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete proveravati na našoj internet stranici
i na taj način saznati više o promenama.


Pažnja: upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja i slažete se da ste obavezni da ih poštujete,
kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

Trgovina Matejić d.o.o može izmeniti uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i
proverite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima
istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.Potvrda porudžbine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Potvrda porudžbine